I Konferencja Mostowa - relacja

6-8 września br. odbyła się I Konferencja Mostowa „Aktualne problemy projektowania, budowy i utrzymania obiektów inżynierskich”. Wydarzenie zorganizowała redakcja czasopisma „Mosty” oraz „Magazynu Autostrady”. W ramach wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów i prezentacji wygłaszanych przez cenionych ekspertów i naukowców związanych z mostownictwem. Konferencja obejmowała szeroki zakres tematyczny dot. projektowania mostów, technologii budowy, stosowanych materiałów, budownictwa tunelowego, diagnostyki i utrzymania obiektów oraz aktualnych realizacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów. Konferencja skupiła się na bieżących problemach i wyzwaniach związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich. Prezentowane treści były aktualne i dostosowane do współczesnych standardów i potrzeb branży budowlanej, co pozwoliło uczestnikom na dostęp do najnowszych informacji i rozwiązań. Podczas dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów w sześciu sesjach tematycznych.

Warsztat pracy projektanta mostowego
Pierwszą sesję rozpoczął prof. dr hab. inż. Henryk Zobel (Politechnika Warszawska) z referatem dotyczącym aktualnego stanu prac nad Drugą Generacją Eurokodów, następnie kryteria oceny ofert na roboty budowlane omówił prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Ostatni referat w sesji dotyczył zasad prowadzenia napraw konstrukcji żelbetowych uszkodzonych wskutek korozji chlorkowej i karbonatyzacji zgodnie z normą PN-EN 1504. Temat przybliżyli uczestnikom dr inż. Anna Banaś (Politechnika Gdańska) oraz mgr inż. Daniel Białecki (Top Building).

Technologie budowy obiektów – doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji
Pierwszy referat w tej części wydarzenia dotyczył posadowienia obiektów mostowych na palach wierconych i przemieszczeniowych – zastosowania praktyczne, temat przedstawił uczestnikom prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska). Następnie dr inż. Andrzej Kasprzak (Mosty Gdańsk) omówił nowy typ belek prefabrykowanych MG-T w mostach małych i średnich rozpiętości. Posadowienie estakady ES-119 w ciągu drogi S6 w Koszalinie na baretach z iniekcyjnie poszerzaną podstawą przedstawił Daniel Słowikowski (Polbud Pomorze), opisując przy tym doświadczenia z realizacji. Piotr Tomala (Rearma Polska) przedstawił słuchaczom funkcjonowanie nowych przedsiębiorstw na rynku inwestycji infrastrukturalnych, swoim wystąpieniem zakończył drugą sesję.

Materiały i technologie stosowane w nowoczesnym mostownictwie
Trzecią sesję rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, mgr. inż. Piotra Rychlewskiego, dotyczyło ono postępu w posadowieniu obiektów mostowych. W tym segmencie wystąpili także prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) z wykładem poświęconym GOZ: wykorzystaniu recyklatów do budowy obiektów mostowych oraz Jacek Zapała (Koneckie Zakłady Odlewnicze) omawiając wpusty mostowe z fabrycznie przedłużonym króćcem z żeliwa szarego. Wystąpienie zamykające tę sesję poświęcone zostało pianobetonowi, Łukasz Chady (Pianobeton Wajm) przedstawił uczestnikom właściwości tego materiału budowlanego.

Budownictwo tunelowe – projektowanie, budowa i utrzymanie
Pierwszy dzień merytorycznych wystąpień zakończyła sesja poświęcona budownictwu tunelowemu, rozpoczął ją prof. dr hab. inż. Marek Cała (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) omawiając problem zagrożenia gazowego i jego konsekwencji dla procesu drążenia tuneli. Następnie dr Rafał Kuszyk (Politechnika Warszawska) skupił swój referat wokół aktualnych problemów projektowania i budowy tuneli drążonych tarczą zmechanizowaną TBM w gruntach czwartorzędowych. Ostatnie wystąpienie, wygłoszone przez dr. inż. Macieja Kulpę (Politechnika Rzeszowska), dotyczyło uwarunkowań logistycznych transportu elementów tarczy TBM.

Diagnostyka i utrzymanie obiektów
Ostatni dzień wydarzenia rozpoczął referat prof. dr inż. Adam Wysokowskiego (Uniwersytet Zielonogórski), który przedstawił bliżej uczestnikom zagadnienie diagnostyki jako głównego wyznacznika trwałości eksploatacyjnej obiektów mostowych. Uwagi o zasadach projektowania i wykonywania konstrukcji sprężonych ze względu na trwałość omówił dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP (Politechnika Poznańska). Sesja została zakończona referatem Ph.D. Fedira Yatsko (Ukraińskie Stowarzyszenie Organizacji Projektowych), który przedstawił analizę uszkodzeń konstrukcji mostowych w wyniku działań wojennych.

Aktualne realizacje mostowe i tunelowe – doświadczenia i dobre praktyki
Sesję zamykającą całe wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Leszka Bukowskiego (GDDKiA), który przedstawił aktualne realizacje mostowe i tunelowe na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie temat małopolskich mostów w kontekście inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie omówiła Katarzyna Węgrzyn-Madeja (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Ostatni referat dotyczył sytuacji gospodarczej i perspektyw rynku budowlanego. Zagadnienie to przybliżył słuchaczom Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

II Konferencja Mostowa już wkrótce!
Redakcja czasopisma „Mosty” oraz „Magazynu Autostrady” dziękuje wszystkim zaangażowanym uczestnikom, prelegentom oraz słuchaczom za ich nieocenione wsparcie i zaufanie, które okazali podczas organizacji pierwszej edycji wydarzenia. Wszystkie pozytywne opinie, cenne uwagi i ogromna pasja, która towarzyszyła całemu spotkaniu, są niezwykle inspirujące i budujące. Mając je na uwadze, redakcja postanowiła kontynuować wydarzenie, dlatego już teraz zapraszamy Państwa na drugą edycję! Szczegóły niebawem.

Pliki do pobrania

Stan normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych - Henryk Zobel, Politechnika Warszawska Kryteria oceny ofert na roboty budowlane - Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zasady prowadzenia napraw konstrukcji żelbetowych uszkodzonych wskutek korozji chlorkowej i karbonatyzacji - Anna Banaś, Daniel Białecki, Top Building Nowy typ belek prefabrykowanych MG-T w mostach małych i średnich rozpiętości - Andrzej Kasprzak, Mosty Gdańsk Posadowienie estakady ES-119 w ciągu drogi S6 w Koszalinie na baretach z iniekcyjnie poszerzaną podstawą - Daniel Słowikowski, Polbud-Pomorze Wykorzystanie recyklatów do budowy obiektów mostowych - Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska Wpusty mostowe z fabrycznie przedłużonym kroćcem z żeliwa szarego - Jacek Zapała, Koneckie Zakłady Odlewnicze Pianobeton w konstrukcjach budowlanych - Łukasz Chady, Pianobeton Wajm Zagrożenie gazowe - konsekwencje dla procesu drążenia tuneli - Marek Cała, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Aktualne problemy projektowania i budowy tuneli drążonych tarczą zmechanizowaną TBM w gruntach czwartorzędowych - Rafał Kuszyk, Politechnika Warszawska Diagnostyka jako główny wyznacznik trwałości eksploatacyjnej obiektów mostowych - Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski Uwagi o zasadach projektowania i wykonywania konstrukcji sprężonych ze względu na trwałość - Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska Damage to bridge structures as a result of hostilities - Fedir Yatsko, Ukrainian Association of Design Organizations (UADO) Aktualne realizacje mostowe i tunelowe na drogach zarządzanych przez GDDKiA - Leszek Bukowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Małopolskie mosty inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dziś i jutro rynku budowlanego - sytuacja gospodarcza, perspektywy - Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa